Pedagogisch werken van Treintje100

In dit pedagogisch beleidsplan is de pedagogische visie van Treintje100 beschreven. Kinderopvang Treintje100 heeft als uitgangspunt, dat wij medeverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen. In het pedagogisch beleidsplan staat hoe wij een goede opvoedingssituatie willen creëren. Hiermee scheppen wij de voorwaarden voor kwaliteit in de opvangsituatie. Ouders kunnen na het lezen van dit pedagogisch werkplan zich een beter beeld vormen van hoe de opvang hier in zijn werk gaat.

Eisen gekwalificeerde kinderopvang

Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Dit betekent dat Treintje100 aan een aantal criteria moeten voldoen. Wij zijn in het bezit van een MBO-AW diploma, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp van Kinderen van het Oranje Kruis. Verder kennen wij het protocol kindermishandeling en handelen ernaar.
In het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterzalen staat Treintje100 geregistreerd onder nummer 422142402  https://www.belastingdienst.nl

Deze registratie is belangrijk voor de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft.
De opvangruimte is goedgekeurd door de inspecteur van de GGD. Verder neem ik geregeld deel aan themabijeenkomsten die worden georganiseerd door het gastouderbureau.

Kinderopvang Treintje100 staat zoals alle geregistreerde kinderopvang bedrijven onder toezicht van de gemeente. De gemeente laat voor dit toezicht regelmatig GGD-keuringen uitvoeren. U kunt de GGD-rapportages over kinderopvang Treintje100 via registratienummer 422142402 terugvinden op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Maximale opvang en leeftijdsopbouw van de groepen:

Om ervoor te zorgen dat Treintje100 voldoende ruimte en aandacht heeft voor alle kinderen die opgevangen worden, zijn er regels gesteld aan het aantal kinderen die wij mogen ontvangen:
Wij mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend.

Waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
Waarvan maximaal4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
Waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
Het aantal kinderen dat Treintje100 mag opvangen is ook afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is.

Het Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Het register draagt, in combinatie met maatregelen als het ‘vierogen principe’ voor kinderdagverblijven, bij aan meer veiligheid in de kinderopvang. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend.

Deze personen moeten zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang:

  • De eigenaar van een kinderdagverblijf of gastouderbureau
  • Vaste medewerkers in loondienst
  • Tijdelijke medewerkers in loondienst
  • Gastouders
  • Huisgenoten van 18 jaar en ouder
  • Stagiairs
  • Uitzendkrachten
  • Vrijwilligers

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds mei 2018 is in Nederland de ‘’Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze vervangt de ‘’wet bescherming persoonsgegevens en stelt hogere eisen aan de manier waarop organisaties, scholen en ook in de kinderopvang, omgaan met privacygevoelige informatie. De kern hiervan is dat nog nadrukkelijker wordt gewaarborgd dat informatie over de kinderen en ouders niet ‘’op straat komt te liggen’’. Wat betekent dit voor jullie en jullie kinderen?

Wij laten regelmatig met foto´s en heel soms video´s (beeldmateriaal) zien waar Treintje100 mee bezig is, onder andere op Social Media of de website. Daarnaast maken we gebruik van bijvoorbeeld een mailgroep of een whatsapp groep, waarbij contactgegevens tussen Treintje100 en ouders informatie uitgewisseld kunnen worden. Verder hebben we een map met kind/ouder gegevens

Natuurlijk doen we er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de informatie die we van de kinderen en ouders heb. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Contactgegevens worden niet aan partijen buiten de opvang en ouderomgeving verstrekt. Het publiceren van beeldmateriaal en het verspreiden van contactgegevens gebeurt alleen op instemming van de ouders.

Pedagogische visie

Kinderopvang Treintje100 zorgt voor warmte en geborgenheid. We geven de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien en geeft persoonlijke aandacht aan het kind als individu. Treintje100 biedt een veilige omgeving, waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige; mensen met respect voor anderen en zichzelf. Tijdens de opvang willen we de kinderen graag helpen met hun ontwikkeling en de gelegenheid en ruimte geven om spelenderwijs hun creativiteit en fantasie te ontdekken. Dit komt hun emotionele ontwikkeling ten goede en kunnen we zo de talenten van de kinderen herkennen en stimuleren.

Pedagogische opvoedingsdoelen

Kinderopvang Treintje100 stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. De Wet Kinderopvang bepaalt dat wij moeten bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Treintje100 zorgt ervoor dat het kind zich emotioneel veilig kan voelen. In het dagelijks taalgebruik zeggen we dan dat het kind zich prettig voelt, het naar zijn zin heeft. Dit draagt niet alleen bij aan het welbevinden van het kind, het is ook een voorwaarde voor het kind om zich verder te ontwikkelen.

Treintje100 doet dit op volgende manieren:

Wij zorgen voor sfeer van veiligheid en vertrouwen. Wanneer een kind bij Treintje100 geplaatst wordt, zullen wij zoveel mogelijk de “basisbehoeften” (drinken, eten, knuffelen en troosten) op ons nemen. Met name de eerste periode besteden wij hier extra aandacht aan, zodat het kind zich aan ons kan “hechten”.

Wij reageren op een positieve manier op gedrag en emoties van het kind. Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn, wat overigens niet betekent dat alles mag. Doordat wij het kind serieus nemen, merkt het kind dat het geaccepteerd wordt.

Wij ondersteunen het kind bij zijn emoties. Het is belangrijk dat een kind leert zich te uiten op een manier die voor anderen acceptabel is, bijvoorbeeld door de emoties onder woorden te brengen. Wij houden rekening met de eigenheid van het kind en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie.

Wij zorgen ervoor dat het kind zich welkom voelt. Ook zorgen wij ervoor dat het huis kindvriendelijk is en dat er spelmateriaal aanwezig is dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Een hoekje wat speciaal voor het kind is ingericht, zorgt ervoor dat het kind zich welkom voelt. En uiteraard zorgen wij voor een fysiek veilige omgeving (traphekjes, rookmelders enz.) en veilig speelgoed. De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau controleert dit jaarlijks door middel van de risico-inventarisatie.

Wij bieden duidelijkheid en structuur door middel van een vast dagritme. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid en versterkt het zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen als:
– Veerkracht
– zelfstandigheid
– zelfredzaamheid
– zelfvertrouwen
– flexibiliteit
– creativiteit

Dit stelt hen namelijk in staat allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het ontwikkelen van persoonlijke competentie gebeurt in principe vanuit het kind zelf, door spel en exploratie (onderzoekend ontdekken van de wereld om hem heen). Het is belangrijk dat Treintje100 hier oog voor heeft en weten op welke manieren ze een kind hierin kunnen stimuleren. Veelal gebeurt dit spontaan en intuïtief. Verder hebben wij ruime kennis en ervaring met de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Wij stimuleren de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind op de volgende manieren:

Wij bieden ruimte voor spel en exploratie. Kinderen moeten gelegenheid krijgen voor motorisch spel omdat bewegen voor hen een belangrijke bron is voor competentie ervaringen. Het kind moet voldoende ruimte krijgen om te klauteren, kruipen en springen.
Het speelgoed is afgestemd op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke mogelijkheden van het kind. Spelmateriaal dat te ingewikkeld is, kan voor frustratie zorgen, terwijl speelgoed dat niet uitdagend of interessant genoeg is, het kind niet zal stimuleren in zijn ontwikkeling. Ook opdrachten en taken die bij het niveau van het kind passen stimuleren het kind in zijn ontwikkeling.

Ook laten wij het kind zelf kiezen welke activiteit het wil doen, dit bevordert de zelfstandigheid. Wel houden wij in de gaten of de zelfgekozen activiteit past binnen de mogelijkheden van het kind. Want positieve ervaringen vergroten het zelfvertrouwen van het kind.

Wij stimuleren de zelfredzaamheid van het kind. Treintje100 bekijkt wat een kind zelf al kan en waar eventueel hulp geboden is. Het kind moet leren dat het soms moeite kost om dingen voor elkaar te krijgen. Dit vergroot het doorzettingsvermogen en zorgt ervoor dat het kind trots kan zijn, wanneer iets (grotendeels)gelukt is.

Wij stimuleren de verstandelijke ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld, bij het wandelen geef ik uitleg over wat het kind ziet en meemaakt. Bij het spelen met blokken benoemen we de vormen en kleuren. De taalontwikkeling wordt bevorderd door met het kind te praten, (voor) te lezen en te zingen.

Belangrijk ook is het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind door een positieve reactie te geven als een kind ergens goed zijn best voor doet/heeft gedaan.

Wij stimuleren de creativiteit van het kind door het aanbieden van verschillende materialen en wisselende activiteiten. Ook laten wij het kind zelf bedenken wat het wil doen. Creativiteit staat niet alleen voor activiteiten en knutselen, maar het staat ook voor bijvoorbeeld voor het oplossen van een probleemsituatie. Zelf een oplossing bedenken versterkt het zelfvertrouwen. De omgang met andere leeftijdsgenootjes is een belangrijke manier om sociale competenties te ontwikkelen, hieronder verstaan we:

– Zich in een ander kunnen verplaatsen (inlevingsvermogen)
– Kunnen communiceren- Samenwerken- Anderen helpen
– Conflicten hanteren (voorkomen en oplossen)
– Sociale verantwoordelijkheid

Dit geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.